Destekler

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.

İnovasyon (Yenilik): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını ifade eder.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sunulacak olan projenin aşağıda yer alan hususlardan en az biri gözetilerek hazırlanması gerekmektedir:  

 • Yeni bir ürün/hizmet üretilmesi,
 • Ürün/hizmet kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 • Üretim/hizmetle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi,
 • Yeni bir süreç ve sistem geliştirilmesi.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında hazırlanacak proje prototip geliştirilmesi amacıyla yapılmalıdır.

Prototip, yeni ürün/hizmet/süreç/sistemin tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren orijinal bir model olabileceği gibi, bir ürün/hizmet/süreç/sistemin iyileştirilmesi için yapılacak olan çalışmalar sonucu elde edilecek çıktılar da prototip olarak değerlendirilir

 


 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmasıdır.

 


 

DESTEK PROGRAMLARI, DESTEK MİKTARLARI

 

AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
İşlik Desteği İşliklerden Ücret Alınmaz
Kira Desteği 30.000 TL / 24.000 TL 75%
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 TL 75%*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 TL 75%*
Personel Gideri Desteği 150.000 TL 75%
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 TL 100%

 

Proje

Geliştirme

Desteği

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 TL

 

 

 

75%

Eğitim Desteği 10.000 TL
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 TL
Proje Tanıtım Desteği 5.000 TL
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 TL
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 TL

 

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Kira Desteği 18.000 TL 75%
Personel Gideri Desteği 150.000 TL 75%
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 TL 75%*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 TL 75%*
 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.